Προσφορά Response για τα μέλη του ΣΔΑΔΕ – Personal Profile Analysis Event – Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015
June 7, 2015
Summer Party Παραρτήματος Βορείου Ελλάδας – Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015
June 18, 2015

Συμμετοχή στην 4η Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Σε συνέχεια των Πανελλαδικών Ερευνών για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον για τα έτη 2013 και 2014, καθώς και της Πανελλαδικής Εξειδικευμένης Έρευνας εμποδίων σε τρία εξειδικευμένα πεδία, το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος διεξάγει την 4η Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον, με στόχο την καταγραφή των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή τους επαφή με τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχομένων Δημόσιων Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η Πανελλαδική Έρευνα αποτελεί ένα μηχανισμό αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, σε ετήσια βάση, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις,  μέσω του οποίου επιτυγχάνονται:

  • η καταγραφή των εμποδίων ⁄ προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
  • η καταγραφή των επιπτώσεων από πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό/ διοικητικό περιβάλλον
  • η εξαγωγή συμπερασμάτων, με μετρήσιμα στοιχεία, για την πρόοδο των εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στη Δημόσια Διοίκηση
  • η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Δημόσιων Φορέων
  • η σφαιρική αποτίμηση της ποιότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, και
  • η αποτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα εν γένει.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή σας στην 4η Πανελλαδική Έρευνα για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας, θα αποτελέσουν τη βάση για την επόμενη Ετήσια Έκθεση του Παρατηρητηρίου για την κατάσταση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η οποία θα το αξιολογήσει συγκριτικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, τα αποτελέσματα θα υποστηρίξουν την κατάρτιση πολιτικών, προτάσεων και δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων, και γενικότερα για την άρση των δυσκολιών στο επιχειρείν στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Για να μεταβείτε στη σελίδα του Παρατηρητηρίου και να συμμετάσχετε στην πανελλαδική έρευνα παρακαλούμε πατήστε εδώ

Leave a Reply