Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 επ. του Αστικού Κώδικα, μη κερδοσκοπικό σωματείο, και μη κυβερνητικό,  με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔAΣ , η οποία μπορεί να αποδίδεται  συντομογραφικά ως Σ.Δ.Α.Δ.Ε, στα αγγλικά δε, για τις παραστάσεις του διεθνώς, ως “GREEK  PEOPLE MANAGEMENT ΑSSOCIATION” , η οποία αποδίδεται συντομογραφικά ως GPMA με έδρα τo Γέρακα, Καστοριάς 4 , 153 44.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Σκοποί του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. είναι η προαγωγή και προβολή του έργου των στελεχών και επαγγελματιών που ασχολούνται με την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σαν ρυθμιστικού παράγοντα της επιχειρηματικής πολιτικής,  καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των μελών και η σύσφιγξη των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ τους μέσω:

α) Της ανταλλαγής απόψεων, γνωμών και εμπειριών, καθώς και μέσω της μελέτης και διερεύνησης θεμάτων σχετικών με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

β) Της δημιουργίας και ανάπτυξης σχέσεων στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και διεθνώς, με αντιστοίχους φορείς  ομοειδών ή συναφών σκοπών.

γ) Της επιμόρφωσης των στελεχών και επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και της  δημιουργίας  νέων στελεχών και επαγγελματιών που θα διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες  και δεξιότητες και την πιο σύγχρονη  επαγγελματική  κατάρτιση, για αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

δ) Της παρακολούθησης των εξελίξεων σε θέματα  και υποθέσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων εντός της Ελλάδας και διεθνώς, καθώς και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

ε) Της διερεύνησης και θέσπισης διαδικασιών για  πιστοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου.

στ) Της συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

ζ) Της συνεργασίας με ανώτατα και ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με θεσμικούς φορείς, καθώς και με τα Υπουργεία, αλλά και με Οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με τον ανθρώπινο παράγοντα.

η) Της δημιουργίας και πραγματοποίησης επιστημονικής έρευνας και επαγγελματικής τεκμηρίωσης επί των θεμάτων και υποθέσεων που αφορούν τον εργασιακό χώρο του ιδιωτικού τομέα, και το σχηματισμό και συντονισμό ομάδων επιστημονικής και επαγγελματικής τεκμηρίωσης για το σκοπό αυτό.

θ) Κάθε άλλου μέσου που εξυπηρετεί τους ως άνω σκοπούς και αποφασίζεται αρμοδίως από το Δ.Σ του Συνδέσμου για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των σκοπών του.

Άρθρο 3

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σ.Δ.A.Δ.Ε έχει  σφραγίδα η οποία αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την κατά το άρθρο 1 του παρόντος αναφερόμενη επωνυμία: Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος, όπως αυτή αποδίδεται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1. Το διακριτικό σήμα έχει κατατεθεί και κατοχυρωθεί νομίμως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗΆρθρο 4

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, δόκιμα και συνεργαζόμενα :

α) Τακτικά μέλη μπορούν να είναι, φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι είτε εν ενεργεία διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού ή και διοικητικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε εν ενεργεία στελέχη του κλάδου διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που έχουν συμπληρώσει κατά την υποβολή της αίτησης εισδοχής ετήσια τουλάχιστον προϋπηρεσία στον κλάδο και απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού.

β) Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι: (ι) τα μέλη των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων τα οποία έχουν διατελέσει μέλη τουλάχιστον μια ολόκληρη θητεία και που σήμερα δεν εργάζονται στον τομέα αυτόν η έχουν συνταξιοδοτηθεί, (ιι) φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μία διακεκριμένη θέση (Καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, αναγνωρισμένου κύρους επαγγελματίες, κυβερνητικά στελέχη, κ.λπ.), δεν πληρούν υποχρεωτικά τους όρους της παρ.1, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με τη δράση τους στην εκπλήρωσή τους.

γ) Δόκιμα μέλη μπορούν να είναι φοιτητές ή πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε Επιχειρήσεις, αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους.

δ) Συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να είναι: (ι) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και (ιι) νομικά πρόσωπα, που αποδέχονται τους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και επιθυμούν και μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωσή τους.

(ιιι) εν ενεργεία επαγγελματίες του χώρου του ανθρώπινου δυναμικού που δεν έχουν την ιδιότητα του στελέχους, αποδέχονται τους σκοπούς του Συνδέσμου και επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπλήρωσή τους.

Άρθρο 5

ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

α) Τα τακτικά μέλη γίνονται δεκτά(ι)ιεφ’οσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ 1,(ιι) δεν έχουν καταδικασθεί ποινικά για εκ προθέσεως διαπραχθέν ποινικό αδίκημα, και (ιιi) δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Για την έγκριση εγγραφής των μελών απαιτείται υποβολή αντίστοιχης αίτησης από τα υποψήφια μέλη καθώς και ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ

β) Για την εισδοχή των επιτίμων και δοκίμων μελών(ι) πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4β και 4γ αντίστοιχα και(ιι) να μην έχουν καταδικασθεί ποινικά για εκ προθέσεως διαπραχθέν ποινικό αδίκημα, και (ιιi) να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Για την έγκριση εγγραφής των δοκίμων μελών απαιτείται υποβολή αντίστοιχης αίτησης από τα υποψήφια μέλη καθώς και ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. Η ένταξη επιτίμων μελών προτείνεται από ένα μέλος του Δ.Σ και εγκρίνεται από την ολομέλεια του Δ.Σ

γ) Για την εισδοχή του τακτικού, του δόκιμου και του συνεργαζόμενου μέλους, απαιτείται αίτησή του συνοδευόμενη από: (i) δήλωσή του ότι έλαβε γνώση του παρόντος καταστατικού και ότι αποδέχεται τούτο ανεπιφύλακτα και (ii) αποδέχεται το ποσό της εγγραφής για τη συνδρομή καθώς και της ετήσιας συνδρομής. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομική υποχρέωση προς τον Σύνδεσμο.

Άρθρο 6

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Οποιοδήποτε μέλος του Σ.Δ.Α.Δ.Ε έχει την δυνατότητα να αποχωρήσει, με δήλωση που θα απευθύνεται στο Δ.Σ. του Συνδέσμου. Η αποχώρηση συντελείται, όταν το Δ.Σ κάνει δεκτή την απευθυνόμενη προς αυτό δήλωση αποχωρήσεως, οπωσδήποτε δε εντός μηνός από τη στιγμή που θα λάβει αποδεδειγμένα τη δήλωση αποχωρήσεως. Πριν από την παραπάνω αποχώρηση, προηγείται η οριστική εκκαθάριση των εκατέρωθεν σχέσεων.Άρθρο 7

ΑΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αποβάλλουν την ιδιότητα μέλους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Τα πρόσωπα που οριστικά δεν πληρούν πλέον τους όρους του άρθρου 4 και 5α.

β) Τα μέλη που έχουν καθυστερήσει την εκπλήρωση των προς τον Σ.Α.Δ.Ε. υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Άρθρο 8

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α) Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε

(I)  Κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων της περί Σωματείων νομοθεσίας

(II) Κάθε υπαίτια παράβαση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

(III)     Κάθε υπαίτια, πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς τον σκοπό ή τα συμφέροντα του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

(IV)     Η ανάρμοστη και αντίθετη προς την ιδιότητα του μέλους του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. ή του στελέχους επιχειρήσεως συμπεριφορά κατά τη καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους κανόνες της εκάστοτε ισχύουσας επαγγελματικής δεοντολογίας.

Β) Τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώματα επισύρουν τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(i) Έγγραφη παρατήρηση.

(ii) Πρόσκαιρη στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι έξι μήνες.

(iii) Αποβολή της ιδιότητας μέλους.

(iv) Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται, κατά την ελεύθερη εκάστοτε κρίση του αρμοδίου πειθαρχικού οργάνου με τον περιορισμό ότι: επιβάλλεται πάντοτε η ποινή της αποβολής της ιδιότητας μέλους για πράξεις που αναφέρονται στο άρθρου 7 παρ.γ του παρόντος Καταστατικού.

γ) Αρμόδιο όργανο για την επιβολή πειθαρχικών ποινών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, που αποφασίζει μετά από μυστική ψηφοφορία και με ειδική πλειοψηφία των 5/7 του συνόλου των μελών του και αφού ακούσει πάντοτε, εκείνον κατά του οποίου κινείται η πειθαρχική διαδικασία και ο οποίος καλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αρμόδιο πειθαρχικό όργανο είναι η Συνέλευση, στην οποία το Δ.Σ. παραπέμπει το θέμα μετά την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης με απόφασή του.

Οι πειθαρχικές κυρώσεις καταγράφονται στα πρακτικά του Δ.Σ του Συνδέσμου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α) Ολα τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και να απολαμβάνουν τα ωφελήματα της δράσεώς του.

β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές προς το Σ.Δ.Α.Δ.Ε. εκκρεμείς υποχρεώσεις τους, έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

γ) Πάντα τα μέλη δικαιούνται αποζημίωση, για τις δαπάνες στις οποίες προβαίνουν για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., εντός των σκοπών αυτού.

δ) Μόνον τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα εκλογής στο Δ.Σ του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και δη μόνον τα επαγγελματικώς ενεργά.
Άρθρο 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

α) Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συνδράμουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. Κάθε προσφορά των μελών προς τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και τα μέλη του πραγματοποιείται δωρεάν. Σε περίπτωση που ο Σ.Δ.Α.Δ.Ε. αναλάβει με αμοιβή ή επιδότηση την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών, μελετών και άλλων έργων, είναι δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ να χορηγείται αμοιβή στα μέλη του που συμμετείχαν. Κάθε άλλη τυχόν εισπραττόμενη αμοιβή περιέρχεται στον Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

β) Τα μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τακτικά την συνδρομή τους και μάλιστα μέσα στο πρώτο τρίμηνο  κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 10α

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Επιτρέπεται μόνο για τις περιπτώσεις της καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής ή παραιτήσεως από την ιδιότητα του μέλους. Η επανεγγραφή γίνεται με αίτηση του μέλους που διαγράφηκε ή παραιτήθηκε και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή των οφειλομένων συνδρομών και μετά από απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 11

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

α) Εφόσον σε Νομούς  εκτός της έδρας του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. συγκεντρώνονται 25 τουλάχιστον, υπό εισδοχές μέλη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., είναι δυνατή η αναγνώριση από το Δ.Σ. λειτουργίας τοπικού παραρτήματος, που θα υπάγεται στον Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας τοπικών παραρτημάτων.

β) Τα μέλη που απαρτίζουν το παράρτημα που αναγνωρίστηκε από το Δ.Σ εκλέγουν τριμελή επιτροπή, ο πρόεδρος της οποίας αποτελεί το σύνδεσμό τους με τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

γ) Τα μέλη των παραρτημάτων υποχρεούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στην έδρα του Συνδέσμου. Η εν λόγω συμμετοχή των εν λόγω μελών μπορεί να διενεργείται και με τηλεδιάσκεψη προς διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθούν μπορούν να εξουσιοδοτούν νόμιμο εκπρόσωπο τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ.Α.Δ.Ε


Άρθρο 12

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ

α) Ο Σ.Δ.Α.Δ.Ε. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) τακτικά μέλη επαγγελματικώς ενεργά, που η ιδιότητά τους αυτή αποδεικνύεται σε περίπτωση αμφισβήτησης με έγγραφο στοιχείο ή με την έγγραφη μαρτυρία 3 μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών για τριετή θητεία. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα, εφόσον είναι επαγγελματικώς ενεργά. Αν  έχουν θητεύσει τρείς πλήρεις θητείες στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, έχουν τη δυνατότητα να επανεκλεγούν για τις λοιπές θέσεις του Δ.Σ.

β) Για την περίπτωση εκπτώσεως, θανάτου ή παραίτησης εκλέγονται τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

γ) Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση αυτού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους συνέρχεται και συγκροτούμενο σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,  τον Οικονομικό Έφορο, τον Μορφωτικό Σύμβουλο τον Υπεύθυνο Μελών και τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας  Η εκλογή γίνεται με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν τα μέλη κατά την εκλογή τους, εκτός αν υπάρξει άρνηση ανάληψης ρόλου από μέλος, οπότε ο ρόλος προτείνεται στον επόμενο πλειοψηφίσαντα.

δ) Κωλύεται κάποιος να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές προς τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε υποχρεώσεις του, ή αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

ε) Εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκείνος ο οποίος χάνει την ιδιότητα μέλους του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., λόγω συνέπειας πειθαρχικών παραπτωμάτων,  λόγω στέρησης των  πολιτικών του δικαιωμάτων ή λόγω αμετάκλητης καταδίκης για αδικήματα που προβλέπονται από τον Νόμο ή για ότι συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωση ή για ότι συνεπάγεται ισόβια έκπτωση ή λόγω ανάκλησης από την Γενική Συνέλευση.

στ) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και σε οποιονδήποτε χρόνο από την ιδιότητά του αυτή με απλή προς αυτό δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από την ημέρα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αναγνώσθηκε η σχετική δήλωση του παραιτούμενου. Την θέση που κενώνεται καταλαμβάνει από τους αναπληρωματικούς ο πρώτος κατά σειρά ψήφων.

Αν λόγω παραιτήσεων, εκπτώσεων κ.λ.π. μελών του Συμβουλίου, εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών, το Συμβούλιο συνεχίζει μέχρι το τέλος της θητείας του με μειωμένο αριθμό μελών, που ουδέποτε μπορεί να γίνει μικρότερος από πέντε (5).

Άρθρο 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥα) Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(i) Διοικεί τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε

(ii) Διαχειρίζεται την περιουσία του.

(iii) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών

(iv) Αποφασίζει τη λήψη κάθε, κατά την κρίσιν του, προσφόρου μέσου για την εκπλήρωσιν των σκοπών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε

(v) Εγκρίνει την ανάληψη μελετών, ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λοιπών έργων ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και το κόστος τους.

(vi) Εγκρίνει τη δημοσίευση εργασιών, μελετών, ερευνών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και τις δαπάνες για τις δημοσιεύσεις αυτές καθώς και τις δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

(vii) Εγκρίνει την εισδοχή νέων μελών.

(viii) Υποβάλλει στην Συνέλευση προς έγκριση τα θέματα αρμοδιότητος της.

(ix) Ασκεί πειθαρχική εξουσία, στα μέλη και το προσωπικό επιφυλασσόμενης της αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

(x) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς.

(xi) Καθορίζει το ύψος της εισφοράς εισδοχής και της ετήσιας συνδρομής των μελών του.

(xii) Αποφασίζει ή γνωματεύει για τα λοιπά που ανατέθηκαν σε αυτό μέσω του καταστατικού από τα θέματα της Συνέλευσης.

(xiii) Αποφασίζει κάθε είδους προσφυγή στις διοικητικές αρχές και την άσκηση κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή ειδικού μέσου σε όλους του βαθμούς των Δικαστηρίων.


(xiv) Παρέχει πιστοποιητικά του επαγγέλματος του στελέχους ανθρώπινου δυναμικού.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε μέλη του Δ.Σ. ή σε επιτροπές των μελών του που συνέστησε το ίδιο.

γ) Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις στις οποίες δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και τούτο καταγράφηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 14

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μεν κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες, έκτακτα δε όποτε το εγκρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) μέλη του, που θα πρέπει να αναφέρουν απαραίτητα στο έγγραφό τους τα προς συζήτηση θέματα, βρίσκεται δε σε απαρτία αν παρίστανται τέσσερα από τα μέλη του.

β) Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου παντός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατεθεί εις έτερον μέλος αυτού, δια εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, υπό τον περιορισμό ότι έκαστον μέλος δύναται να εκπροσωπήσει εν έτερον μέλος.

γ) Η Πρόσκληση του Προέδρου πρέπει να προσδιορίζει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για τις τακτικές δεκαπενθήμερες συνεδριάσεις να ορίσει για μια φορά τόπο και χρόνο κατά τον οποίο θα συνέρχεται, οπότε δεν είναι απαραίτητη η Πρόσκληση. Στις τακτικές συνεδριάσεις είναι επιτρεπτή η λήψη αποφάσεως και για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, εκτός αν αντιταχθούν τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση κατά την οποία τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν έκτακτη συνεδρίασή του, αν ο Πρόεδρος δεν το συγκαλέσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήψη της αιτήσεως, μπορούν να το κάνουν αυτό οι αιτούντες με έγγραφη προς τα υπόλοιπα μέλη πρόσκλησή τους, που θα περιέχει απαραίτητα τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα συνεδριάσεως.

δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν δεν ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών, δηλαδή απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις (4) ψήφοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η Ψήφος του Προέδρου κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. δ.

ε) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται εις το βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται υπό του προεδρεύοντος και του Γενικού Γραμματέως, εν απουσία δε του τελευταίου υπό τινός ετέρου των παραστάντων μελών.

στ) Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρεί ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματεύς.

Άρθρο 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α) Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. γ του Καταστατικού

β) Ο Πρόεδρος διευθύνει τας συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τας εργασίας του.

γ) Ο Πρόεδρος, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε. σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις του, δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον κάθε αρχής και κάθε δικαστηρίου, και υπογράφει τα αποφασιστικής σημασίας έγγραφα αυτού.


δ) Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

ε) Με απόφαση της Γ.Σ. είναι δυνατόν να απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου σε εκπρόσωπο μέλος της, λόγω πολύτιμων υπηρεσιών προς τον Σύνδεσμο.

Άρθρο 16

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

α) Ο Γενικός Γραμματεύς επιμελείται της σύνταξης και τήρησης των πρακτικών, των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνέλευσης και τηρεί βιβλίο πρακτικών αυτών. Παρακολουθεί και ελέγχει τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, υπογράφει τα τρέχοντα εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί το αρχείο.

β) Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ένα από τα  λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει ο ίδιος, πλην του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

γ) Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί υποχρεωτικά: (i) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ και (ii) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

Άρθρο 17

ΕΦΟΡΟΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΩΝ)

1.  Έφορος Οικονομικού: Διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη το ταμείο του Συνδέσμου . Προβαίνει στην εντολή της πραγματοποιήσεως των σχετικών δαπανών μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και των άλλων πόρων του Σ..Α.Δ.Ε. Μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των χρημάτων του Ταμείου, τα οποία μπορεί να αναλάβει με εντολή Προέδρου, προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές. Τηρεί βιβλία εισπράξεων και πληρωμών, τηρεί βιβλίο περιουσίας που εμφανίζει λεπτομερώς όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου

  1. Μορφωτικός Έφορος: Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης μελών, οργάνωσης Συνεδρίων και εκδηλώσεων, επιμελείται της εκτέλεσής τους και της οικονομικής τους κάλυψης. 3.  Έφορος Δημοσιότητας : Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα δημοσιότητας και επικοινωνίας του Συνδέσμου και διατηρεί την επικοινωνία με όλους τους αντίστοιχους Συνδέσμους του εξωτερικού και άλλους εγχώριους θεσμικούς φορείς 4.  Έφορος Μελών: Είναι υπεύθυνος για την ένταξη νέων μελών ,διατήρηση και επαφής των παλαιών καθώς και επικοινωνίας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για ένταξη στον Σύνδεσμο των τελειόφοιτων  αντιστοίχου κλάδου και ενδιαφερόντων.
    Άρθρο 18

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από όλους όσοι διετέλεσαν Πρόεδροι του Συνδέσμου, και από τον εν ενεργεία Πρόεδρο που έχει και τον ρόλο του Προέδρου του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο των Προέδρων συγκαλείται από τον εν ενεργεία Πρόεδρο μια φορά το χρόνο ή όταν κριθεί σκόπιμο από τον ίδιο ή το σύνολο των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ρόλος του Συμβουλίου των Προέδρων είναι καθαρά συμβουλευτικός και ενημερωτικός.

β. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Δύναται να συγκροτούνται, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ., από τα μέλη του αμέσως προηγούμενου Δ,Σ, δύο Επιτροπές για την συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών ή θεμάτων που απασχολούν το Σ.Δ.Α.Δ.Ε, καθώς επίσης και για την αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους.

Ο ρόλος των Συμβουλευτικών επιτροπών  είναι η εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής και η παροχή πληροφόρησης και συμβουλών σε θέματα και δράσεις που είχαν αρχίσει επί της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ ή σε νέες δράσεις που αναλαμβάνονται, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή και λειτουργία στη Διοίκηση του Συνδέσμου. καθώς επίσης,και στη παροχή πληροφόρησης και συμβουλών σε θέματα που άπτονται της επικαιρότητας του κλάδου, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα που απασχολεί το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 19

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

α) Η Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε. κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

β) Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.


2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Συνέλευση είναι το ανώτατον όργανον του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., το οποίο αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτό, και για κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

Ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης:

α) Η έγκριση της ετησίας έκθεσης πεπραγμένων, του ετησίου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, και η έγκριση της ετησίας έκθεσης των Ελεγκτών.

β) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

γ) η απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

δ) Η παύση των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών και η διαγραφή τους από τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

ε) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

Στ) Η διάλυση του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και η διάθεση της περιουσίας του μετά από αυτήν.

ζ) Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου.

η) Η προηγούμενη έγκριση για απόκτηση από τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε. λόγω επαχθούς αιτίας ακινήτων ή κινητών με αξία ανώτερη των € 30.000,00.

θ) Η αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό όρους και η αποδοχή κληρονομιών.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

α) Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μέσα στο πρώτο δίμηνο/τρίμηνο  του επόμενου έτους, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ ή το ζητήσουν εγγράφως από το Δ.Σ τα δύο πέμπτα (2/5)  τουλάχιστον των τακτικών μελών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. που πρέπει να αναφέρουν απαραίτητα στο έγγραφό τους τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Η Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει σε χώρο ο οποίος προσφέρεται για την ομαλή διεξαγωγή της και εκτός των γραφείων του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει κατά καιρούς και σε τόπο όπου λειτουργεί Τοπικό Παράρτημα του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού.

β) Η Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε μετά την έγγραφη πρόσκληση, μετά από απόφαση σύγκλησής της από το Δ.Σ και η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ και αποστέλλεται σε κάθε τακτικό μέλος δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν και που περιέχει απαραίτητα τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και μνεία των ορισμών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Εάν το Δ.Σ δεν συγκαλέσει Τακτική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να την συγκαλέσουν μέσα στο μήνα Φεβρουάριο τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε, τηρώντας απαραίτητα τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση της αιτούμενης από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών έκτακτης σύγκλησης συνέλευσης , αν το Δ.Σ δεν την συγκαλέσει μέσα σε δέκα ημέρες, μπορούν να το κάνουν οι αιτούντες με έγγραφη πρόσκλησή τους προς τα υπόλοιπα τακτικά μέλη, τηρώντας απαραίτητα τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

γ) Κάθε μέλος της Συνέλευσης είναι δυνατόν να εκπροσωπείται σε αυτήν από έτερο μέλος της, με  έγγραφο εξουσιοδότησης που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και κατατίθεται παρουσία του, πριν της έναρξη της συνεδρίασης. Ο εν λόγω εκπρόσωπος έχει στη Συνέλευση, πάντα τα κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό δικαιώματα του εκπροσωπουμένου ή όσα παρέχει σε αυτόν ο εκπροσωπούμενος, με το ως άνω έγγραφο εξουσιοδότησης. Κάθε μέλος της Συνέλευσης δύναται να εκπροσωπεί μόνον ένα έτερον μέλος.

δ) Η ημερησία διάταξη της Συνέλευσης καταρτίζεται από το Δ.Σ. Σε περίπτωση, της κατόπιν αίτησης των δύο πέμπτων (2/5) των τακτικών μελών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. σύγκλησης έκτακτης Συνέλευσης (είτε από το Δ.Σ. είτε από τους ίδιους τους αιτούντες), η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει θέματα έτερα πλην των αναφερομένων προς το Δ.Σ. (σύμφωνα με όσα ορίζει η την παρ. 1 του παρόντος άρθρου), εγγράφω των αιτούντων. Η Συνέλευση δεν δύναται να αποφασίσει για θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

ε) Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα νομίμως παριστάμενα ή εκπροσωπούμενα τακτικά μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση. Διαφορετικά, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι στον ίδιο τόπο και χρόνο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται, με τους ίδιους όρους και τρίτη συνέλευση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

στ) Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται απαραίτητα να παρίσταται ή να εκπροσωπείται στη Συνέλευση το ½ των μελών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση.

ζ) Στην αρχή της συνεδρίασης και μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Συνέλευσης, χρέη Προέδρου της εκτελεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος και προβαίνει στη διαπίστωση της απαρτίας, μετά τη διαπίστωσή της και πριν από κάθε άλλο έργο η Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο της, συγκείμενο από τον Πρόεδρο και δύο Γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση χειρός. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι μέλη του Προεδρείου της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Οι Γραμματείς τηρούν τα πρακτικά. Ο Πρόεδρος και οι Γραμματείς εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, την διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Ειδικά κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγει ένα από τα μέλη της Πρόεδρο. Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις αρχαιρεσίες, κάνει την διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες.

η) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης γίνονται με ανάταση χειρός, με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται κατ’ εξαίρεση για:

(i) Εκλογή ή παύση των μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών.

(ii)  Ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

(iii) Προσωπικών εν γένει ζητημάτων.

θ) Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, των κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αναφορικά με την παύση μελών του Δ.Σ. ή των Ελεγκτών, διαγραφής μελών του Δ.Σ. από τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε., για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των 3/4, των κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών. Για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών εκλέγονται οι κατά σειρά αριθμού ψήφων πρώτοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέμα λύεται με κλήρου. Στη περίπτωση κατά την οποία ο προς σχηματισμός της πλειοψηφίας απαιτούμενος αριθμός ψήφων δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ’όψιν.

ι) Για την περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 της απαρτίας της παραγράφου στ του παρόντος άρθρου.

κ) Για την περίπτωση διάλυσης του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και διάθεσης της περιουσίας του, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 της παραγράφου 6 του παρόντος. Διαφορετικά, η Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου κατά τον ίδιο τρόπον και χρόνο, της αντίστοιχης ημέρας της επομένης εβδομάδας, ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών, οπότε αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων.

λ) Αποφάσεις της Συνέλευσης, που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή του Νόμου, είναι άκυρες και ανίσχυρες. Κάθε ένσταση κατά του κύρους κάποιας απόφασης, πρέπει να υποβάλλεται κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, η οποία και αποφαίνεται για αυτήν. Ένσταση κατά της τελευταίας αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται. Οι έγκυρα λαμβανόμενες αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν και υποχρεώνουν πάντα τα μέλη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., παρόντα ή απόντα ή διαφωνούντα.

μ) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνέλευσης καταχωρούνται σε τηρούμενο βιβλίο που έχει συνταχθεί για αυτόν τον λόγο και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος, ή ο Γενικός Γραμματέας, του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΆρθρο 20

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους.

α) Τακτικοί είναι: οι συνδρομές εισδοχής των μελών, οι ετήσιες συνδρομές τους και τα έσοδα από την περιουσία του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

β) Έκτακτες είναι οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τα έσοδα από την διάθεση μελετών , ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λοιπών έργων ή προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στους σκοπούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο μη τακτικό έσοδο από νόμιμη αιτία προερχόμενο.

Το ύψος της εισφοράς εισδοχής και της ετήσιας συνδρομής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ ανάλογα με το αν πρόκειται για τακτικό, δόκιμο ή συνεργαζόμενο (φυσικό ή νομικό ) πρόσωπο μέλος. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέσα σε κάθε χρήση.

Άρθρο 21

ΚΤΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α) ΚΤΗΣΗ: Για την από το Σ.Δ.Α.Δ.Ε. κτήση από επαχθή αιτία ακινήτων, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Κληρονομιές που καταλείπονται στον Σ.Δ.Α.Δ.Ε. γίνονται δεκτές από το Δ.Σ. του πάντοτε με ωφελεία απογραφής. Κληροδοσίες ή δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι ποσού αξίας €30.000,00.

β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Απαγορεύεται η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., που έχει καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Απαγορεύεται επίσης η λήψη προμηθείας από τον Σ.Δ.Α.Δ.Ε. κατά τη διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.

γ) ΔΙΑΘΕΣΗ: Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. για σκοπούς διαφορετικούς από όσους προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

α) Το Οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

β) Σχετικά με την κατά το εκάστοτε λήγον οικονομικό έτος διαχείρισης της περιουσίας του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και την κατά την λήξη του έτους τούτου οικονομικής κατάστασής του, το Δ.Σ. μαζί με τον ετήσιο ισολογισμό, υποβάλλει στην αμέσως επομένη τακτική Συνέλευση και σχετικό διαχειριστικό απολογισμό.

Άρθρο 23

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

α) Την οικονομική διαχείριση του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. παρακολουθούν και ελέγχουν δύο ελεγκτές, εκλεγόμενοι ανά έτος από την τακτική Συνέλευση , από τα τακτικά μέλη. Μέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να είναι Ελεγκτές.

β) Οι Ελεγκτές, για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, όλων των σχετικών με  την οικονομική κατάσταση του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. θεμάτων, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Συνέλευσης, της αλληλογραφίας του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και του αρχείου αυτού εν γένει. Το Δ.Σ. οφείλει να θέτει στη διάθεση των Ελεγκτών τα ανωτέρω στοιχεία, εντός τριών ημερών.

γ) Οι Ελεγκτές, υποβάλλουν ανά έτος, στη τακτική Συνέλευση, έκθεση αναφορικά με την κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος διαχείριση της περιουσίας του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

Για την προάσπιση  της ακεραιότητας των μελών του ΔΣ κάθε νέας διοίκησης κατά το τέλος της θητείας της πρέπει να ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή. Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να ελέγχουν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Άρθρο 24

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

α) Ο Σ.Δ.Α.Δ.Ε .όταν διαλυθεί τίθεται σε εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

β) Με την απόφασή της για την διάλυση του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. η Συνέλευση αφενός εκλέγει από τα μέλη της τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζοντας και ενεργώντας κατά πλειοψηφία προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το νόμο, και αφετέρου αποφασίζει για τον τρόπο διάθεσής του καθαρού προϊόντος της εκκαθάρισης.

γ) Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης κάθε έγγραφο του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. αναφέρει υποχρεωτικά ότι αυτός βρίσκεται σε εκκαθάριση.

δ) Κατά την εκκαθάριση εξοφλούνται πρώτα όλα τα χρέη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. προς τους τρίτους και εισπράττονται τυχόν απαιτήσεις που έχει ο Σ.Δ.Α.Δ.Ε από τρίτους.

ε) Η περιουσία του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. μετατρέπεται σε χρήμα εφόσον κατά την εκκαθάριση απαιτηθεί αυτό για να εξοφληθούν τα χρέη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. προς τρίτους. Η μετατροπή γίνεται από τον διαχειριστή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν στην πώληση κοινού πράγματος.

στ) Ότι τυχόν απομείνει μετά την εξόφληση των χρεών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε., αυτό διατίθεται υποχρεωτικά σε μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα ή Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν παρεμφερείς προς αυτούς του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. σκοπούς.

Άρθρο 25

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος Καταστατικού και γενικότερα οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. και των υπηρεσιών του, μπορούν να ρυθμίζονται από Εσωτερικούς Κανονισμούς, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 26

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τα ιδρυτικά μέλη, αποτελείται δε εκ από τους κάτωθι:

Β) Βύρων Κρητικός του Ιωάννου

Γ) Γεώργιος Πρωτοπαπάς του Πέτρου

Δ) Ιωάννης Γουρζής του Τηλεμάχου

Ε) Παναγιώτης Ανδριτσάκης του Ιωάννου

ΣΤ) Μιχαήλ Παπαβασιλείου του Παναγιώτου

Ζ) Εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο Σωματείων, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει συνέλευση των μελών για ανάδειξη αιρετής διοίκησης, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Η) Το πρώτον οικονομικό έτος αρχίζει από την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

Μάρθα Μυλωνά

Πρόεδρος Δ.Σ

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;