Κώδικας δεοντολογίας

Ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) με πολυετή παρουσία και δραστηριοποίηση, ιδρύθηκε το 1978 -με την τότε επωνυμία Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού (ΣΣΔΠ)- από εμπνευσμένα για την εποχή Στελέχη στον χώρο της Διοίκησης Προσωπικού.

Το Όραμα του είναι να καλύπτει τις ανάγκες της κοινότητας των επαγγελματιών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), παρέχοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες και πηγές εξεύρεσης λύσεων στα θέματα που τους απασχολούν, να προωθεί και να αναδεικνύει την εικόνα της λειτουργίας της ΔΑΔ στην επιχειρηματική κοινότητα και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων και να συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση των μελών του κλάδου ΔΑΔ στις επιχειρήσεις ως στρατηγικός εταίρος.

Οι σημαντικότερες αξίες του ΣΔΑΔΕ, οι οποίες αποτελούν τη βάση των αποφάσεων και των δράσεών του, είναι οι ακόλουθες: Καινοτομία, Σεβασμός, Επαγγελματισμός, Πάθος για τα θέματα ΔΑΔ, Διάχυση Γνώσης και Δικτύωση. Οι Στόχοι του ΣΔΑΔΕ είναι:

  • Η πληροφόρηση των μελών του για τις εξελίξεις στα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού (εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο, εκπαίδευση, ανάπτυξη, συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού κλπ) οργανώνοντας εκδηλώσεις και συνέδρια και θέτοντας στην διάθεση των μελών του το αντίστοιχο υλικό,
  • Η ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • Η ανάπτυξη των επαφών και των δεξιοτήτων των μελών του,
  • Η αναγνώριση των μελών του ως των πλέον ειδικών στο χώρο,
  • Η συνεχής ανάπτυξη του κλάδου, και
  • Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ποιοτικής επικοινωνίας, αλληλοϋποστήριξης και δικτύωσης μεταξύ των μελών του.

Η σημασία του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Μελών ΣΔΑΔΕ

Κάθε μέλος οφείλει να γνωρίζει τον Κώδικα και να συμμορφώνεται με αυτόν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία κουλτούρα και η διατήρηση υψηλού επίπεδου επαγγελματισμού και ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών προς το Ανθρώπινο Δυναμικό. Η εμπιστοσύνη τόσο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και στην αξιοπιστία και την ακεραιότητα των επαγγελματιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι παράγοντες που έχουν καθοριστική επίδραση στην υλοποίηση του Οράματος του ΣΔΑΔΕ.Η συμμόρφωση στον Κώδικα συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου, δρώντας με γνώμονα την ακεραιότητα, θα μπορούν να ολοκληρώνονται οι εργασίες με τον καλύτερο τρόπο και θα μπορούν να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Μελών ΣΔΑΔΕ

Ζητείται από τα μέλη να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τα υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Αυτά τα πρότυπα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Επαγγελματικής Συμμόρφωσης και Συμπεριφοράς,
  • Ηθικών Προτύπων και Ακεραιότητας,
  • Εκπροσώπησης του Επαγγέλματος του Στελέχους ΔΑΔ,
  • Εποπτείας, Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις κατηγορίες μελών του Συνδέσμου, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδίκευσης και η ιδιότητα Μέλους δεσμεύει τα μέλη στην τήρησή τους. Λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλες οι αναφορές σχετικά με τις πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα.1. Επαγγελματική Συμμόρφωση και Συμπεριφορά

Τα Μέλη του ΣΔΑΔΕ καλούνται να:

1.1 Αναπτύσσουν συνεχώς επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου,

1.2 Αναζητούν την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση εάν οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν,

1.3 Αναλαμβάνουν την ευθύνη των επαγγελματικών τους αποφάσεων και πρωτοβουλιών, και

1.4 Εφαρμόζουν υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, ακρίβειας, αμεροληψίας και ορθότητας στις υπηρεσίες και τις συμβουλές που παρέχουν στους εμπλεκόμενους

2. Ηθικά Πρότυπα και Ακεραιότητα

Τα Μέλη του ΣΔΑΔΕ καλούνται να:

2.1 Επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή υψηλή επαγγελματική και προσωπική ακεραιότητα, ειλικρίνεια, διακριτικότητα και απόλυτη εχεμύθεια,

2.2 Δημιουργούν, διατηρούν και αναπτύσσουν επιχειρησιακές σχέσεις με βάση την εμπιστοσύνη και το σεβασμό,

2.3 Επιδεικνύουν και προωθούν με ευαισθησία τις πρακτικές, την κουλτούρα του Οργανισμού που υπηρετούν, αναγνωρίζοντας και να σεβόμενοι τις προσωπικές πεποιθήσεις των άλλων,

2.4 Πρεσβεύουν πρακτικές απασχόλησης που ενθαρρύνουν την ισότητα των ευκαιριών, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προσωπικής αξιοπρέπειας, και

2.5 Προστατεύουν όλα τα ευαίσθητα εμπιστευτικά δεδομένα, εμπορικά, οικονομικά ή και προσωπικά, που έχουν στη διάθεσή τους ή που περιέρχονται σε γνώση τους μέσω της επιχειρησιακής τους σχέσης, και να μην τα χρησιμοποιούν για προσωπικό όφελος ή ζημία τρίτων.3. Εκπροσώπηση του Επαγγέλματος του Στελέχους ΔΑΔ

Τα Μέλη του ΣΔΑΔΕ καλούνται να:

3.1 Ενεργούν πάντα κατά τρόπο που να υποστηρίζει τη φήμη και τις αξίες του επαγγέλματος του Στελέχους ΔΑΔ,

3.2 Τηρούν την προσωπική ευθύνη τους ως επαγγελματίες προς την ευρύτερη κοινότητα,

3.3 Συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και να μην ενθαρρύνουν, βοηθούν ή συνεργάζονται με άλλους που ενδέχεται να ασχολούνται με παράνομες δραστηριότητες, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα,

3.4 Λαμβάνουν υπόψη τη διάκριση μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των άλλων και

3.5 Επιδεικνύουν αποτελεσματική ηγεσία διατηρώντας υψηλά πρότυπα δεοντολογίας.

4. Εποπτεία, Διοίκηση και Διαχείριση ΑΔ

Τα Μέλη του ΣΔΑΔΕ καλούνται να:

4.1 Επιδεικνύουν και προωθούν δίκαια και λογικά πρότυπα στη διαχείριση των ανθρώπων που βρίσκονται και λειτουργούν στη σφαίρα επιρροής τους,

4.2 Διερευνούν σε βάθος κάθε στοιχείο ή υποψία για παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά, αναλαμβάνοντας κατάλληλες δράσεις, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου,

4.3 Εξασφαλίζουν ότι η επαγγελματική τους κρίση δεν είναι, ούτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διακυβεύεται εξαιτίας μεροληψίας ή αδικαιολόγητης επιρροής άλλων,

4.4 Προωθούν τις ενδεδειγμένες πρακτικές ανάπτυξης και διαχείρισης ΔΑΔ, ώστε να επηρεάζουν και να ενισχύουν την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, και

4.5 Εξασφαλίζουν στους συνεργάτες τους το κατάλληλο επίπεδο επάρκειας, εποπτείας και υποστήριξης για να διεκπεραιώνουν το ρόλο τους.

5. Πεδίο Εφαρμογής του Κώδικα

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον Κώδικα. Αποτελεί ευθύνη κάθε μέλους να γνωρίζει και να τηρεί τον Κώδικα. Μαζί με το πλαίσιο που διέπει τον εργασιακό του ρόλο, ο Κώδικας συντελεί στο να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις και να επιλύονται σωστά τα θέματα προς αντιμετώπιση.

6. Συνέπειες μη εφαρμογής του Κώδικα

Η παραβίαση του Κώδικα οδηγεί σε συνέπειες, όπως αυτές αναφέρονται στο αντίστοιχο πειθαρχικό πεδίο του Καταστατικού, που εκτείνονται από γραπτή αναφορά μέχρι και οριστική διαγραφή μέλους.

Κάθε μέλος έχει προσωπική και επαγγελματική ευθύνη εφαρμογής του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς. Εφαρμόζοντας τον Κώδικα προάγεται η εμπιστοσύνη στο επάγγελμα και διευκολύνεται η εργασία του. Για το λόγο αυτό, όλα τα μέλη του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας καλούνται να τηρούν πιστά τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς.

Ο Κώδικας γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος, καινούριο ή παλιό και η αποδοχή του συνεπάγεται αυτόματα, εφόσον δεν υπάρχει ανάλογη ενημέρωση μη αποδοχής.

Ο ως άνω Κώδικας εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Μαρτίου 2018.

Σύνδεση

Χάσατε τον κωδικό σας;